آیا پدر و مادر زن هنگامی که دخترشان در قید …

پرسش

آیا پدر و مادر زن هنگامی که دخترشان در قید حیات استاز شوهر دختر طلب مهریه کنند

3 ماه 45 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید