آیا مالک موظف است بخشی از پول رهن منزل را …

پرسش

آیا مالک موظف است بخشی از پول رهن منزل را قبل از موعد تخلیه به مستاجر بدهد تا او به دنبال منزل دیگری بگردد یا اینکه در روز موعد تخلیه کل رهن را یکجا به مستاجر بدهد؟

9 ماه 23 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید