آیا پدر و مادر زن هنگامی که دخترشان در قید …

پرسش

آیا پدر و مادر زن هنگامی که دخترشان در قید حیات استاز شوهر دختر طلب مهریه کنند

12 ماه 143 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید