آیا پدر و مادر زن هنگامی که دخترشان در قید …

پرسش

آیا پدر و مادر زن هنگامی که دخترشان در قید حیات استاز شوهر دختر طلب مهریه کنند

9 ماه 109 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید