اگردادخاست طلاق ازطرف زن باشدوزن مهرحلال وجون ازاددرخاست طلاق کندوقولنامه …

پرسش

اگردادخاست طلاق ازطرف زن باشدوزن مهرحلال وجون ازاددرخاست طلاق کندوقولنامه منزل به نام خودش باشدمیتواندبه محض دادخاست طلاق ازوردمردش به منزل ممانعت کند؟

9 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید