اگر در قراردادی راجع به شرایط قرار داد یاجرای قرارداد …

پرسش

اگر در قراردادی راجع به شرایط قرار داد یاجرای قرارداد بین طرفین اختلاف ایجاد شود قانون راجع به ان اختلاف مسکوت باشد و طرفین ازابتدا درقرار داد راج به ان تواقفی نکرده باشند ولی عرف نظر خودرا بیان نماید چنین عرفی قانونا قابل اعتنا میباشد یا خیر؟

11 ماه 21 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید