اگر زن مهریه خود را ببخشد و فوت کند …

پرسش

سلام

اگر زن مهریه خود را ببخشد و فوت کند وراث زن فوت شده میتوانند مهریه را بعنوان ارث از همسر زن فوت شده درخواست کنند ؟

2 سال 290 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید