اگر فردی به عنوان نماینده یک شرکت، قراردادی مبنی بر …

پرسش

اگر فردی به عنوان نماینده یک شرکت، قراردادی مبنی بر ارائه محصول و خدمات امضا نماید آیا ممکن است درگیر مسائل حقوقی شرکت و غیره شود؟ ( در قرارداد طرف معامله شرکت و مشتری می باشد). با تشکر

1 سال 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید