اگر مرد بخواهد از همسر خود جدا شود و زن …

پرسش

اگر مرد بخواهد از همسر خود جدا شود و زن راضی نباشد تکلیف چیست؟

11 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید