ایا میشود شکایتی که انجام شده شاکی را عوض کرد …

پرسش

ایا میشود شکایتی که انجام شده شاکی را عوض کرد یعنی شکایت کننده کسی دیگه باشه

2 ماه 27 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید