باسلام اگر خانمی بخواد صیغه ۹۹ ساله بشه میتواند حقوق …

پرسش

باسلام اگر خانمی بخواد صیغه ۹۹ ساله بشه میتواند حقوق مستمری مادرش را بگیرد؟اگر فرزنداربشود میتواند شناسنامه بگیردوارث شاملش میشود؟وزن در صیغه میتواند مهریه بگیرد؟باتشکر

10 ماه 92 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید