باسلام بخشش مهریه روی کاغذ عادی درچه صورتی حکم اجرایی …

پرسش

باسلام بخشش مهریه روی کاغذ عادی درچه صورتی حکم اجرایی دارد و نمیتوان ان را انکار کرد؟

10 ماه 121 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید