باسلام.بنده با مدیر ساختمانی که در آن سکونت دارم بخاطر …

پرسش

باسلام.بنده با مدیر ساختمانی که در آن سکونت دارم بخاطر به دور انداختن وسایل من که در پشت بام بود از مدیر توضیح خواستم اما به خاطر نوع لفض صحبتی که با من کرد متاسفانه کار به درگیری‌های لفظی کشیده شد.حال امروز مطلع شدم که ایشان از بنده به جرم فحاشی شکایت کرده .میخواستم ببینم من در مقابل چیکار باید کنم.

9 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید