باسلام بنده واحدی۴ ماه پیش فروختم خریدارقرارشدبه صورت توافقی بعدازعیدضامن برای …

پرسش

باسلام بنده واحدی۴
ماه پیش فروختم خریدارقرارشدبه صورت توافقی بعدازعیدضامن برای بانک معرفی کندودفترخانه برویم وکالت فروش بزنیم ولی اکنون خریدارنمی اید میگویدتصمیم فروش واحددارم تکلیف من چیست می توانم قراردادرافسخ کنم یاخیرباتشکر

8 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید