باسلام درخصوص نوشته شده دستی بین دونفراگرموردتضمین درقباا دریافت وجه …

پرسش

باسلام درخصوص نوشته شده دستی بین دونفراگرموردتضمین درقباا دریافت وجه درقراردادذکرگرددکه وجوه پرداختی جهت قرض بوده به مدت معین ۳ ماهه امااکنون حاصل نشده آیامیتوان به استنادذکرشده سندموردتضمین اعلام نموده اقدام کرد

12 ماه 281 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام،من اصلا متوجه نشدم!

پاسخی ارسال کنید