باسلام در پرونده حقوقی مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان محکوم شدم …

پرسش

باسلام در پرونده حقوقی مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان محکوم شدم وکیل مرحله بدوی درخواست اعسار از هزینه تجدینظر و تجدیدنظر رامطرح کرد ولی بعدا متوجه شد که چون وکیل پایه دو است صلاحیت ورود در پرونده تجدید نظر را ندارد من می توانم او را در دادرسی اعسار به عنوان وکیل داشته باشم اما در مرحله تجدید نظر اوراعزل کنم ممنون

1 سال 60 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید