باسلام منزلی را اجاره کردم ولی به خاطر اختلاف در …

پرسش

باسلام منزلی را اجاره کردم ولی به خاطر اختلاف در پرداخت اجاره درنبود من صاحب خانه به منزلم ورود کرده وتمام لوازمم را وحتی قولنامه را به سرقت برده وبنده باطرح شکایت از او شکایت کردم ولی متاسفانه دادیارشعبه ۶۲۹دادگاه صدف مشهد ازمن مدرک درخواست کرده که بنده شاهد قولنامه که دستی ودرمتزل نوشتیم را به دادگاه معرفی کردم ولی صاحب خانه باطرح یه حرف مسخره که منزل نبوده وبنده با دوفرزندم بی اجازه وارد منزلش شدیم به کل نظر دادیار را نصبت به پرونده عوض کرده با اینکه پیامک های صاحب خانه وععکس دیوار که بنده از آن منزل راپیدا کرده بودم را ارایه دادم دادیار منزل را ازمن گرفت وبه صاحبخانه واگذار کرد حالا چه کنم پول پیشم دست صاحب خانه وتمام لوازمم به یامارفته نه جایی برای ماندن داریم نه پولی برای اجاره ونه لوازم حال چه کنم سشوهرم زندان است ومن سرپرست ندارم

10 ماه 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید