باسلام وعرض خسته نباشید. من مالک یک ملکی هستم که به …

پرسش

باسلام وعرض خسته نباشید.
من مالک یک ملکی هستم که به مبلغ ۱۴ میلیون ودیعه و اجاره ی ۲۰۰۰۰۰تومان به یک خانواده اجاره داده شده است….
من درقرارداد موردنظر درمورد این ملک ذکرکرده ام که چه مالک چه مستاجردرصورتی که بخواهدطلب تخلیه کندباید یک ماه قبل اطلاع دهد….
درضمن بنددیگری دراین قرارداد اضافه کرده ام که هرزمان مستاجرجدید آمد مبلغ ودیعه ی مستاجرکنونی پرداخت شود تااوبرود….
حالا مستاجرمن به توافق هردو درخواست تخلیه ملک ودریافت ودیعه رادارد….ازآنجایی که پس ازگدشت حدودا۲۶ روز هنوز مستاجری برای جایگزینی پیدانشده ….مستاجر من قراردادی برای ملک دیگری بسته است و موعدقرارداد تا ۱۵/۴/۹۷ است واومیگوید اگرودیعه ی مراندهی هرروز باید روزی ۳۰۰۰۰۰تومان به من خسارت بدهی….آیامستاجرمیتواندپس ازگذشت یک ماه باوجود بند ذکرشده درلزوم آمدن مستاجردردریافت ودیعه ازمن طلب خسارت دردیرکرد ودیعه راکند؟باوجوداینکه موعدپایان قرارداداجاره نامه تابرج ۷ اعتباردارد؟درضمن توافق بین من ومستاجرم درمورد اتمام قرارداد پیش ازموعدفقط به صورت لسانی میباشد وجایی ثبت نشده است.
ممنون میشوم پاسخ مرازودتربدهید.چرا که من یک زن تنهام ومستاجرم دائمامراتهدیدمیکند.

1 سال 86 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید