باسلام و وقت بخیر آیا عدم تمکین و ترک خانه توسط …

پرسش

باسلام و وقت بخیر

آیا عدم تمکین و ترک خانه توسط زوجه باعث سلب مهریه ازو میشود؟

1 سال 76 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید