باعرض سلام من و همسرم درحال جداشدن هستیم من برای مهریه …

پرسش

باعرض سلام
من و همسرم درحال جداشدن هستیم من برای مهریه دادن همسرم اگه بخوام دوباره ازدواج کنم باید مهریه اورابدهم و خرج همسر جدیدم را باهم بدم.

1 سال 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید