با سلام ثبت نکردن نام فرزند در شناسنامه پدر حاصل از …

پرسش

با سلام
ثبت نکردن نام فرزند در شناسنامه پدر حاصل از ازدواج دائم، در صورتی ک طلاق گرفته و فرزند متولد شده چ تبعات قانونی دارد ؟؟؟

 

ایا میشود نام فرزند رو هیچ وقت ثبت نکرد?????

1 سال 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید