با سلام دیوارکشی جدیدی انجام داده ام ، شهرداری به استناد …

پرسش

با سلام
دیوارکشی جدیدی انجام داده ام ، شهرداری به استناد بند ۱۴ماده ۵۵قانون شهرداری اخطار صادر و قصد تخریب دیوار را دارد ، بنده نیز دادخواست تامین دلیل با جلب نظر کارشناس داده و کارشناس نظر به استحکام و خطری نبودن دیوار داده است ، اکنون آیا شهرداری میتواند دیوار را تخریب کند و اگر بکند میتوان از شهرداری خسارت گرفت ؟؟
ممنون

10 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید