با سلام شهرداری برای همسایه ما مجوز ساخت چهار طبقه صادر …

پرسش

با سلام
شهرداری برای همسایه ما مجوز ساخت چهار طبقه صادر نموده است همچنین مالک تخلف پیشروی نیز دارد درخواست خود را به شهرداری و راه و شهرسازی دادهایم.شهرداری از دو ماه پیش به مالک دستور توقف ساخت و ساز داده است اما مالک اعتنایی نکرده و به ساخت و ساز خود ادامه می دهد نظر راه و شهرسازی تخلف ارتفاع و تراکم را به ما شفا ها اعلام نموده و منتظر پاسخ کتبی هستیم ایا کار دیگری از امکان دارد؟

8 ماه 24 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید