با سلام همسرم زمانی که ۳سالش بود پدر مارش از هم …

پرسش

با سلام

همسرم زمانی که ۳سالش بود پدر مارش از هم جدا شدند و پدرش ازدواج مجدد کردند.اکنون نا مادریش قصد طلاق از پدرش را دارد و برای حق بزرگ کردن شوهرم اقدام کرده است.در صورتی که مادر بزرگش اورا بزرگ کرده.سوالم این است که وجهی دریافت میکند یا خیر؟چه باید بکنیم

1 سال 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید