با سلام پدرم قبل از فوت طبق نظراتی که همیشه داشت …

پرسش

با سلام

پدرم قبل از فوت طبق نظراتی که همیشه داشت و وصیتنامه هم دارد خانه و زمینی که همیشه مد نظرش بود به بنده واگذار و حتی قبل از فوتشان با حضور در اداره ثبت املاک اینها را بنام من کرده و سندش هم بعد از کلی مشکلات و سیر اداری بنام بنده صادر شده و زمین دیگری که همیشه میگفت مال خواهران است هیچ تصرفی نکرده ام و بارها پیغام داده ام ولی اقدامی برای تقسیم آن ننموده اند . حال ادعای خانه و این زمین را دارند .  راهنمائی تان چیست ؟؟؟

10 ماه 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید