با سلام اگر پس از فوت شوهر ایشان هیچ اموالی …

پرسش

با سلام اگر پس از فوت شوهر ایشان هیچ اموالی بنام خود نداشته باشد زن مهریه خود را میتواند دریافت کند

7 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید