با سلام.بنده ترم ۶ کارشناسی ارشد در یک دانشگاه غیرانتفاعی …

پرسش

با سلام.بنده ترم ۶ کارشناسی ارشد در یک دانشگاه غیرانتفاعی هستم.استاد راهنمای بنده در انجام وظایفش تعلل می ورزد و در جلسه حضوری که با ایشان داشتم به صراحت فرمودند که در مورد موضوع بنده اطلاعی ندارند.با توجه به این که اسم ایشان در لیست هیات علمی دانشگاه ثبت نشده ،ایا میتوانم عدم صلاحیت ایشان را برای سمت استاد راهنما اثبات کنم؟

10 ماه 60 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید