با سلام بنده در سال ۸۹ طلاق توافقی داشتم همسرم …

پرسش

با سلام بنده در سال ۸۹ طلاق توافقی داشتم همسرم مهریه اش را که یکصد و پنجاه سکه بود از طریق ثبت مطالبه نمود و در آن زمان بنده به پرداخت مبلغی معادل پنجاه میلیون تومان از قرار هر سکه سیصد هزار تومان ونیم عشر شدم که به صورت کسر یک چهارم از حقوق بنده و واریز به حساب ثبت انجام شده است. تا کنون مبلغی حدود ۳۶ میلیون را پرداخته ام و با حساب آنروز باید مبلغ ۱۴ میلیون دیگه بپردازم .در صورتیکه جدیدا اداره ثبت بنا بر درخواست خانم بنده را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان جدیدا محکوم کرده و میگه باید به نرخ روز مابقی را پرداخت کنم آیا چنین حکمی قانونی است؟

10 ماه 81 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید