با سلام من برای فردی حکم جلب گرفته ام و …

پرسش

با سلام من برای فردی حکم جلب گرفته ام و او درخواست واخواهی داده است آیا باز می توانم قبل از جلسه واخواهی جلبش را بگیرم ؟

4 ماه 35 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید