با سلام من سه پرونده حقوقی در سه شعبه دادگستری …

پرسش

با سلام من سه پرونده حقوقی در سه شعبه دادگستری ( مالی بانکی) مشابه ارائه نموده ام و دوشهود دردو شعبه حضور یافته ودرشعبه سوم حضور نیافتند ایا دادگاه سوم میتواندازشهادت وسوگند ی که در دادگاهی که حاضر بوده ملاک قرار داد ایا دادگاه قبول می نماید.

1 سال 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید