با سلام. نفقه زنی که حقوق همسرش دومیلیون تومان هست چقدراست؟ با …

پرسش

با سلام.

نفقه زنی که حقوق همسرش دومیلیون تومان هست چقدراست؟

با تشکر.

11 ماه 33 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید