با سلام. نفقه زنی که حقوق همسرش دومیلیون تومان هست چقدراست؟ با …

پرسش

با سلام.

نفقه زنی که حقوق همسرش دومیلیون تومان هست چقدراست؟

با تشکر.

1 سال 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید