با سلام همسر مرا به اتهام رشوه از یک اسفندماه …

پرسش

با سلام همسر مرا به اتهام رشوه از یک اسفندماه بازداشت کردند و تا کنون در شرایط ممنوع ملاقات و عدم دسترسی به وکیل قرار دادند و هیچ مستندات و اقراری از سوی همسرم ندارند آیا با توجه به صدور وثیقه تا کی باید همچنان بازداشت باشند وثیقه را تامین کردیم اما بازپرس میفرمایند تا زمان تکمیل تحقیقات امکان آزادی و قبول وثیقه میسور نیست و بازداشت را بطور ده روز تمدید میکند لطفا راهنمایی بفرمایید ممنونم

1 سال 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید