با سلام واحترام تعدادی لاستیک ماشین به فروشگاه فروش لاستیک بصورت …

پرسش

با سلام واحترام

تعدادی لاستیک ماشین به فروشگاه فروش لاستیک بصورت امانت داده ام برایم بفروشد بعداز فروش از پرداخت پول خوداری میکند. به کجا مراجع و چکار بکنم.  ممنون

1 سال 116 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید