با سلام واحترام در وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور برای …

پرسش

با سلام واحترام
در وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور برای فروش ملک شماره ثبتی ملک ذکر نشده و فقط آدرس آن ملک درج شده است آیا این وکالتنامه برای فروش آن ملک معتبر است؟

10 ماه 33 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید