با سلام وخداقوت بنده آپارتمانی داشتم درمرکزشهر وسه سال ساکن …

پرسش

با سلام وخداقوت بنده آپارتمانی داشتم درمرکزشهر وسه سال ساکن آن بودم ولی به علت مزاحمت های بیش ازاندازه همسایه طبقه بالا(سروصدای زیادوغیرقابل تحمل وایجادمشکل درپارک ماشین) که به اطلاع پلیس
ومدیرساختمان نیزرسیدولی تاثیری نداشت ومجبورشدیم آپارتمان را۵۰۰هزارتومان زیرقیمت بفروشیم
وبعدازفروش متوجه شدیم خریدار آشنای همسایه مزاحم بوده وآپارتمان رادرواقع به همسایه مزاح واگذار
کرده است. آیا راهی جهت احقاق حقوق وجودارد.باتشکر

3 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید