با سلام و خسته نباشید هر گاه مالی را محکوم …

پرسش

با سلام و خسته نباشید هر گاه مالی را محکوم علیه سه سال پیش برای طلبکاران معرفی کند و آن مال استیفای کل دین او را بکند ولی قاضی فقط بعد کارشناسی مقداری ار ملک را توقیف ومابقی بلا اثر بگذارد و محکوم علیه را به زندان بیندازد و بعد از سه سال یک قاضی دیگر بیاید و پیگیری کند و به محکوم علیه بگوید تو برای ۱۶ نفر مال رو معرفی کردی برای ما بقی خودت اقدامی نکردی در حالی که یه در خواست معرفی ملک در ید محکوم علیه با دستور باشد تکلیف چه میشود محکوم علیه میتواند اعاده کند؟

1 سال 30 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید