با سلام یکی از مشتریان با ارایه دفتر حسابداری شخصی …

پرسش

با سلام یکی از مشتریان با ارایه دفتر حسابداری شخصی خودشان و مراجعه به بانک مربوطه شکایت از عدم تطبیق مبالغ واریزی از طرف بانک و مبالغی که در دفتر حسابداری روزانه ایشان نوشته شده لست دارد بدون اینکه نسخه دوم وازیزی را داشته باشد ایا میتواند شکایت و رای قضایی را به نفع خدر بگیزد

8 ماه 28 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید