برای تغییر سن شناسنامه کم تر از ۵ …

پرسش

برای تغییر سن شناسنامه کم تر از ۵ سال برای فرزندی که در خانه به دنیا آمده و شناسنامه برادر مرده ی خودش را برایش گذاشتن غیر از پزشکی قانونی آیا نیاز به ۴ شاهد حصوری در دادگاه هست؟

9 ماه 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید