برای شروع کار تجاری مجمع عمومی موسس به چه موارد …

پرسش

برای شروع کار تجاری مجمع عمومی موسس به چه موارد حقوقی باید بیشتر توجه نماید ؟ چرا؟

2 ماه 7 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید