برای شروع کار تجاری مجمع عمومی موسس به چه موارد …

پرسش

برای شروع کار تجاری مجمع عمومی موسس به چه موارد حقوقی باید بیشتر توجه نماید ؟ چرا؟

8 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید