برای شروع کار تجاری مجمع عمومی موسس به چه موارد …

پرسش

برای شروع کار تجاری مجمع عمومی موسس به چه موارد حقوقی باید بیشتر توجه نماید ؟ چرا؟

5 ماه 27 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید