بعد از ثبت طلاق تعداد۵٠ سکه مهریه در طلاقنامه ام …

پرسش

بعد از ثبت طلاق تعداد۵٠ سکه مهریه در طلاقنامه ام ثبت شده است که البته قبلاً از طریق دادگاه مطالبه شده و موفق به گرفتن آن نشده ام

آیا میتوانم از طریق اداره ثبت آن را پیگیری کنم یا فقط از طریق دادگاه و حکم جلب میتوان اقدام کرد؟

1 سال 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید