حقوق‌آنیکه‌فوت‌کرده‌به‌این‌یکی‌تعلق‌مگیرد‌یا‌خیر‌ …

پرسش

سلام.پدر‌من‌دوهمسر‌داشت‌وکارمند‌ارتشی‌بودوبازنشسته‌شد‌وعمرش‌رابه‌شما‌داد‌بعداز‌فوت‌حقوق‌اورا‌دولت‌خودش‌برای‌هرکدام‌از‌همسران‌کارت‌جداگانه‌درست‌کرد‌حالا‌یکی‌از‌
همسران‌فوت‌کرده‌میخواهم‌لطف‌کنید‌برایم‌بنویسید‌ببینم
حقوق‌آنیکه‌فوت‌کرده‌به‌این‌یکی‌تعلق‌مگیرد‌یا‌خیر‌
متشکرم

1 سال 139 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید