حکم قطعی دیوانعالی برای نفی ولد صادر شد و ثابت …

پرسش

حکم قطعی دیوانعالی برای نفی ولد صادر شد و ثابت گردید که طفل بدنیا آمده از مرد نیست. قانون چه مجازاتی برای زن در نظر گرفته است؟

6 ماه 94 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید