دادخواست علیه شما به شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی …

پرسش

دادخواست علیه شما به شعبه…. دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدرس تهران ارجاع و با شماره پرونده …….. ثبت گردید به چه معناست ؟من از یکی شکایت کردم و رای از تجدید نظر به نفع من صادر شده امروز دوباره این پیام برای من آمده است.منظور ار این پیام چیست ؟؟

10 ماه 1998 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید