دادخواست عليه شما به شعبه…. دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي …

پرسش

دادخواست عليه شما به شعبه…. دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران ارجاع و با شماره پرونده …….. ثبت گرديد به چه معناست ؟من از یکی شکایت کردم و رای از تجدید نظر به نفع من صادر شده امروز دوباره این پیام برای من آمده است.منظور ار این پیام چیست ؟؟

6 ماه 1155 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید