درسال ٩٠ محکوم ب کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر …

پرسش

درسال ٩٠ محکوم ب کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر شدم ب تحمل۶ ماه جعل و دوسال و نیم زندان طبق حکم دادگاه نسبت ب رد مال و جزای نقدی و زندان محکومیت یافتم و احکام صادره تماما ب اجرا درامد ومبایعه نامه مورد معامله باطل اعلام شد .شاکی در سال ٩۵ دوباره طرح دعوی حقوقی کرده و بنده را مجهوللمکان معرفی و با مستحق للغیر درامدن بیع دوباره بنده ب پنجاه و چهار میلیون تومان محکوم کرده است واخواهی هم زدیم ولی بازهم همان حکم راتایید کرد و واخواهی بنده را رد کرد حال شما مرا راهنمایی کنید

1 سال 54 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید