درصورت فوت زن اول که دو فرزند داشته مرد …

پرسش

سلام درصورت فوت زن اول که دو فرزند داشته مرد  در ازدواج مجددنیز دوفرزند داشته وفوت نموده وزن دوم در قید حیات است فرزندان زن اول میتوانند ادعای مهریه مادر متوفی را داشته باشند ؟

11 ماه 125 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید