درصورت فوت مرد بادوزن که اولی زودتر فوت نموده و۲فرزند …

پرسش

درصورت فوت مرد بادوزن که اولی زودتر فوت نموده و۲فرزند داشته وزن دوم درقیدحیات با دوفرزند میباشد فرزندان زن اول طلب مهریه میتوانندبکنند؟

1 سال 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید