در صورتیکه مردی حصانت دختر حاصل از صیقه ۹۹ ساله …

پرسش

در صورتیکه مردی حصانت دختر حاصل از صیقه ۹۹ ساله وجدایی توافقی به مادر بدهد /
۱= ایشان میتواند کودک را به استان دیگر ببرد ؟
۲=ایشان میتواند در زمان ازدواج کودک بتنهایی اجازه بدهد ؟

10 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید