در صورتیکه مردی حصانت دختر حاصل از صیقه 99 ساله …

پرسش

در صورتیکه مردی حصانت دختر حاصل از صیقه 99 ساله وجدایی توافقی به مادر بدهد /
1= ایشان میتواند کودک را به استان دیگر ببرد ؟
2=ایشان میتواند در زمان ازدواج کودک بتنهایی اجازه بدهد ؟

4 ماه 22 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید