در معامله ای شخصی که مد نظر من برای برای …

پرسش

در معامله ای شخصی که مد نظر من برای برای فروش زمینم بوده علی است و من چکی را از اقای حسین  دریافت میکنم و رضایت میدهم .حال متوجه میشوم که علی طرف من نبوده و شخص سومی به نام زید میگوید زمین برای من بوده و پولی را که از طرف حسین گرفته ای مال من بوده و باید زمین را به من بدهی.حکم قضیه چیست؟

10 ماه 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید