دوست من با یه خانومی به خاطر کار در ارتباط …

پرسش

دوست من با یه خانومی به خاطر کار در ارتباط بوده و شوهر اون خانم هم اطلاع داشته اما حالا این زن و شوهر به مشکل خوردن و زن میخواد طلاق بگیره این مرد هم برای اذیت کردن رفته از دوست من به خاطر رابطه نامشروع شکایت کرده و رفته توی محل قدیمی اینا و حسابی آبرو ریزی کرده حالا بعد از یک هفته از این آبرو ریزی احضاریه دادگاه رسیده به خونه قبلی دوستم ما الان چه کار میتونیم بکنیم؟

1 سال 103 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید