دو برادرازپنج نفربامعرفی مامخالفت میکنند تکلیف چیست …

پرسش

سلام ما پنج برادروسه خواهرهستیم حکم محجوریت پدرمان راازطریق دادستانی دریافت کرده ایم ومیخواهیم ازمیان برادران یک نفرراقیم معرفی کنیم اما دو برادرازپنج نفربامعرفی مامخالفت میکنند تکلیف چیست. باتشکر

1 سال 145 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید