دو برادرازپنج نفربامعرفی مامخالفت میکنند تکلیف چیست …

پرسش

سلام ما پنج برادروسه خواهرهستیم حکم محجوریت پدرمان راازطریق دادستانی دریافت کرده ایم ومیخواهیم ازمیان برادران یک نفرراقیم معرفی کنیم اما دو برادرازپنج نفربامعرفی مامخالفت میکنند تکلیف چیست. باتشکر

11 ماه 107 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید