سلام،حدود سی سال پیش زمینی خریدم قولنامه توسط بنگاه تنظیم …

پرسش

سلام،حدود سی سال پیش زمینی خریدم قولنامه توسط بنگاه تنظیم شد قرار بود امضای مالک توسط بنگاه اخذ بشه ولی با گذشت زمان نه من رفتم سراغ مالک نه مالک متعرض من شد منم ۶ باب منزل روی زمین مزبور ساختم در مرئی ومنظر صاحب سند گاهی سر ساختمان هم میامد وباهم چای میخوردیم ۱۱ سال بعد فوت کرد و حدود ۲۰ سال پس از فوت فروشنده ورثه به صرف اینکه سند بنام پدرشان است مدعی مالکیت هستند ودادگاهم به استناد ماده ۲۲ ق.ث.ا رای به نفع ورثه داده ورای قطعی شده ضمنا شاهدها هم فوت کرده اند وهیچ سندی ندارم جز تصرف ۳۰ ساله بدون هیچگونه شکایتی از سوی فروشنده و ورثه طی ۳۰ سال گذشته.
چگونه مالکیتم رو قانونا ثابت کنم؟شرعا که میدانم قطعا مالکم چون معامله انجام شده وتصرفم کردم با اطلاع فروشندهو…

1 سال 109 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید